Pàgines

dimecres, 23 d’octubre del 2013

Conky com a panell

Conky és un monitor del sistema altament configurable i que consumeix molt pocs recursos, per a Linux i BSD.
El problema de conky, especialment si no es disposa d'un monitor gran i normalment s'utilitzen les finestres maximitzades com em passa amb l'EEE, és que cal anar a l'escriptori - o canviar a un escriptori buit- per a veure'n la informació... o no: descobreixo, gràcies a @yoyo308 i @sombradelheli que pot funcionar com a panell. En aquesta entrada al blog de @yoyo308 hi ha l'explicació -bàsicament instal·lar i configurar-

Així és com m'ha quedat a mi després de retocar algunes cosetes per a deixar-ho al meu gust:


Si voleu fer servir el meu com a base, aquest és el contingut:

# Overwrite this file if you want to have a permanent setting
# http://conky.sourceforge.net/variables.html
#avoid flicker
double_buffer yes
    
#own window to run simultanious 2 or more conkys
own_window yes
own_window_type panel
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
    
#borders
draw_borders no
    
#shades
draw_shades no
  
#position
gap_x 0
gap_y 5
alignment top_middle
    
#behaviour
update_interval 1
    
#colour
#default_color  6698FF
default_color  ffffff
default_shade_color ffffff
#own_window_colour 262729
#own_window_colour 2c2c2c
   
#font
use_xft yes
xftfont Source Sans Pro:size=10
    
# Force UTF8? note that UTF8 support required XFT
override_utf8_locale yes
    
#to prevent window from moving
use_spacer none
minimum_size 5000 0
#maximum_size 5000 0
           
TEXT
${alignc}${color ffffff}${time %d.%m.%y}${color} | ${color ffffff}${time %H:%M}${color} | Kernel: ${color ffffff}$kernel${color} | Uptime: ${color ffffff}${uptime_short}${color} | Sistema: ${color ffffff}${fs_free /}${color} | Home: ${color ffffff}${fs_free /home}${color} | CPU: ${color ffffff}${cpu}%${color} | Temp: ${color ffffff}${hwmon temp 1}°C${color} | Fan: ${color ffffff}${exec sensors | grep 'RPM' | cut -b 14-18} ${color} | RAM: ${color ffffff}${mem} | SWAP: ${color ffffff}${swap}