Pàgines

dimecres, 23 d’octubre del 2013

Conky com a panell

Conky és un monitor del sistema altament configurable i que consumeix molt pocs recursos, per a Linux i BSD.
El problema de conky, especialment si no es disposa d'un monitor gran i normalment s'utilitzen les finestres maximitzades com em passa amb l'EEE, és que cal anar a l'escriptori - o canviar a un escriptori buit- per a veure'n la informació... o no: descobreixo, gràcies a @yoyo308 i @sombradelheli que pot funcionar com a panell. En aquesta entrada al blog de @yoyo308 hi ha l'explicació -bàsicament instal·lar i configurar-

Així és com m'ha quedat a mi després de retocar algunes cosetes per a deixar-ho al meu gust:


Si voleu fer servir el meu com a base, aquest és el contingut:

# Overwrite this file if you want to have a permanent setting
# http://conky.sourceforge.net/variables.html
#avoid flicker
double_buffer yes
    
#own window to run simultanious 2 or more conkys
own_window yes
own_window_type panel
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
    
#borders
draw_borders no
    
#shades
draw_shades no
  
#position
gap_x 0
gap_y 5
alignment top_middle
    
#behaviour
update_interval 1
    
#colour
#default_color  6698FF
default_color  ffffff
default_shade_color ffffff
#own_window_colour 262729
#own_window_colour 2c2c2c
   
#font
use_xft yes
xftfont Source Sans Pro:size=10
    
# Force UTF8? note that UTF8 support required XFT
override_utf8_locale yes
    
#to prevent window from moving
use_spacer none
minimum_size 5000 0
#maximum_size 5000 0
           
TEXT
${alignc}${color ffffff}${time %d.%m.%y}${color} | ${color ffffff}${time %H:%M}${color} | Kernel: ${color ffffff}$kernel${color} | Uptime: ${color ffffff}${uptime_short}${color} | Sistema: ${color ffffff}${fs_free /}${color} | Home: ${color ffffff}${fs_free /home}${color} | CPU: ${color ffffff}${cpu}%${color} | Temp: ${color ffffff}${hwmon temp 1}°C${color} | Fan: ${color ffffff}${exec sensors | grep 'RPM' | cut -b 14-18} ${color} | RAM: ${color ffffff}${mem} | SWAP: ${color ffffff}${swap}

dimarts, 22 d’octubre del 2013

Control parental amb OpenDNS

Voleu poder controlar els llocs web on pot accedir la vostra canalla a casa? Bé, aquesta solució us pot servir durant uns dies (fins que descobreixin com fer servir un proxy, per exemple :-P)

-obriu un compte a www.opendns.com
-configureu l'encaminador amb els DNS's d'OpenDNS:


-aneu a dashboard.opendns.com, settings, Web Content Filtering i deixeu-ho al vostre gust.
-si teniu IP dinàmica, instal·leu el programari per a Windows, Mac OS X o Linux per tal que a can OpenDNS sàpiguen en tot moment quina IP teniu i puguin filtrar el contingut tal com ho heu configurat al punt anterior.
-per a Linux es pot fer amb ddclient:

$ sudo pacman -S ddclient per a Arch o derivades
$ sudo apt-get install ddclient per a Debian o derivades

un cop instal·lat, configureu /etc/ddclient.conf tal com s'indica a http://forums.opendns.com/comments.php?DiscussionID=7723:

# Configuration file for ddclient generated by debconf
#
# /etc/ddclient.conf
 
daemon=300
syslog=yes
mail=root
mail-failure=root
pid=/var/run/ddclient.pid
ssl=yes
use=web, web=myip.dnsomatic.com
protocol=dyndns2
server=updates.opendns.com
login=your_email_address_registered_with_OpenDNS
password=your_OpenDNS_password
Your_OpenDNS_network_label


I també /etc/default/ddclient tal com expliquen al mateix lloc:

run_ipup="false"
run_daemon="true"
daemon_interval="300"

Ja està :-)

dijous, 10 d’octubre del 2013

Avís a l'actualització de Manjaro Linux

 Si al fer aquesta actualització us surt aquest avís:

avís: els permisos del directori difereixen en /var/log/journal/
sistema de fitxers: 755 paquet: 2755

No cal fer res; aquest és el comportament esperat :-)